අමතන්න
සමාජ මාධ්ය
පිටුව_බැනරය

වීඩියෝ

2004 සිට, 150+රටවල් 20000+ පරිශීලකයන්

තහඩු ලෝහ ලේසර් කැපුම් යන්ත්රය

LX3015C

LX3015F

LX3015E

LX3015P

LX3015C-O

තහඩු සහ නල ලෝහ ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය

LX3015CT

LX3015FT

LX3015ET

ෆයිබර් ලේසර් නල කපන යන්ත්රය

LX62TH

LX62THA

LX62TX

LX82TS

LX62TE

LX83THA

අධි බලැති ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය

LX3015PT

LX3015PTW

LX8025P

LX3015PA

LX16030L

LX3015FL

කුඩා ලෝහ ලේසර් කටර්

LX1390M

LX0640G

ලේසර් පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්රය

ලේසර් වෙල්ඩින් යන්ත්රය


රොබෝ
රොබෝ
රොබෝ
රොබෝ
රොබෝ
රොබෝ